Chef Recepty HOME
Podmienky používania


1. Základné ustanovenia

1.1. Internetová stránky www.chefrecepty.sk, ako aj všetky je súčasti a služby, vrátane subdomén a súvisiach domén viditeľne patriacich do tej istej skupiny (ďalej len "Internetová stránka") sú spravované prevádzkovateľom ChefRecepty.sk.

1.2. Osoba registrovaná na základe registračného formulára na Internetovej stránke (ďalej len "Užívateľ") si tieto Podmienky používania prečítala, rozumie im, a vyhlasujem, že s nimi súhlasí.

1.3. Užívateľ používa Internetovú stránku na vlastné riziko.ChefRecepty.sk nezodpovedá za škody, ktoré mohli a môžu vzniknúť užívaním Internetovej stránky, zverejnením Obsahu na zverejenie alebo pri varení receptov, gramatické či akékoľvek iné chyby.

1.4. ChefRecepty.sk nezodpovedá za úplnosť a správnosť obsahu Internetovej stránky. Internetová stránka obsahuje odkazy odkazujúce mimo Internetovej stránky na stránky tretích osôb. ChefRecepty.sk neručí za škody spôsobené kliknutím na tieto odkazy, ako aj za obsah stránok tretích osôb.

1.5. Uživateľ súhlasí s tým, že mu môže byť na e-mailú adresu, ktorú použil pri registrácii zasielaný reklamný a propagačný materiál a informácie o novinkách na Internetovej stránke v rozsahu maximálne 4 krát mesačne.

1.6. Osoba, ako aj užívateľ pri registrácii na odoberenie noviniek súhlasí s tým, že mu môže byť na e-mailú adresu,  ktorú použil pri registrácii zasielaný reklamný a propagačný materiál a informácie o novinkách na Internetovej stránke v neobmedzenom rozsahu.

2. Ochrana osobných údajov

2.1. ChefRecepty.sk sa zaväzuje k dodržiavaniu súkromia Užívateľov našich Internetovej stránky, a nebudeme poskytovať žiadne informácie žiadnej tretej strane, s výnimkou v súhrnnej podobe. Nebudeme poskytovať užívateľské e-maily akejkoľvek tretej osobe, ak to nevyžaduje zákon.

2.2. ChefRecepty.sk môže zhromažďovať osobné údaje, vrátane e-mailových adries osôb zaregistrovaných k používaniu Internetovej stránky, jej služieb, k odberu noviniek. ChefRecepty.sk môže tiež zhromažďovať IP (Internet Protocol) adresy užívateľov a informácie týkajúce sa použitia Internetovej stránky a jej služieb. ChefRecepty.sk môže použiť tieto IP (Internet Protocol) adresy pre účely diagnostiky technických problémov s našimi službami, sledovanie činnosti v rámci našich webových stránok, a ak je to potrebné, odmietnuť službu v súlade s našimi zmluvnými podmienkami. ChefRecepty.sk môže tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa odkazujúcich adries URL, časov prístupov a typu prehliadača návštevníkov. Pokiaľ to nevyžaduje zákon, ChefRecepty.sk nebudeme zdieľať osobné údaje našich užívateľov informácií, ich IP (Internet Protocol) adresy, a ani využívať informácie, s výnimkou súhrnnej alebo anonymnej podoby s tretími stranami.

3. Pridávanie obsahu

3.1. Užívateľ pridaním receptu, článku, fotografie (dalej len "Obsah na zverejnenie") na Internetovú stránku prehlasuje, že rozumie a súhlasí s tým, že obsah na zverejnenie bude na Internetovej stránke verejne prístupny všetkým užívateľom internetu bezodplatne.

3.2. ChefRecepty.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, rozhodnúť o udelení/neudelení súhlasu, ako aj zmazaní/odoprení už zverejneného Obsahu na zverejnenie na svojej internetovej stránke. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odopretý/ odmietnutý.

3.3. Užívateľ si je vedomý, že Obsah na zverejnenie na internetovej stránke, ktorý svojou podstatou nesúvisí s predmetnou témou, obsahujú reklamu, jej časť, alebo ktorý je v rozpore so základnými princípmi morálky, alebo zákona, bude vymazaný.

3.4. Pridaním Obsahu na zverejnenie Užívateľ súčasne udeľuje bezodplatne po dobu zverejnenia receptu nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie Obsahu na zverejnenie, a to predovšetkým na verejné rozširovanie, zverejnenie, spracovanie, zaradenie do súborného diela, verejné vystavenie predmetného Obsahu na zverejnenie. Toto neplatí na prácu autorov, ktorých meno, a/alebo iné referencie sú výslovne uverejenené pri obsahu na zverejnenie.

3.5. Pridaním Obsahu na zverejnenie Užívateľ súhlasí, že recept bude pridaný do jeho osobného profilu, kde bude verejne prístupný.

3.6. ChefRecepty nezodpovedá za porušenie autorských práv zverejnením Obsahu na zverejnenie pridaného Užívateľom. Zodpovednosť za škody spôsobené zverejnením Užívateľom pridaného Obsahu na zverejnenie nesie Užívateľ, ktorý Obsah na zverejnenie pridal.

3.7. Užívateľ dáva pridaním Obsahu na zverejnenie súhlas ChefRecepty.sk na jeho využitie k propagácii internetovej stránky, zadováženie tlačenej verzie a ďalej  šírenie ako súčasť Internetovej stránky.

3.8. Užívateľom je zakázané zverejňovať Obsahu na zverejnenie kopírujúci iný zdroj v presnom znení, alebo ho zverejňovať vo veľmi podobnom znení. Text Obsahu na zverejnenie musí byť originálny. Užívateľ zodpovedá za dodržiavanie autorských práv a etiky za Obsah na zverejnenie, ktorý poskytne na zverejnenie.

3.9. V prípade, ak ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení Užívateľa preukáže ako nepravdivé, bude Užívateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Užívateľ ďalej vyhlasuje, že ChefRecepty.sk odškodní za akékoľvek ujmy, ktoré vzniknú ChefRecepty.sk porušením akýchkoľvek povinností Užívateľa v zmysle týchto Podmienok na základe ustanovení platných právnych predpisov.

4. Záverečné ustanovenie

ChefRecepty.sk si vyhradzuje právo na zmenu všetkých alebo niektorých z týchto ustanovení Podmienok použitia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že tieto zmeny nastanú, tak budeme informovať našich Užívateľov s oznámením na našich stránkach podrobne aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame, a za akých okolností, ak vôbec, je zverejňujeme. Budeme používať údaje len v súlade s Ochrana osobných údajov na základe ktorých boli zhromaždené informácie, ak výslovné povolenie od príslušného užívateľa (ov) urobiť inak je samozrejmosť.